Dobré praxe

Zatočíme s dluhy

Dluhová problematika se dotýká nejen lidí žijících v sociálním vyloučení, ale celé společnosti. Problém je často znásobován nekalými praktikami společností poskytujících úvěry, nejasnými postupy při...

Středisko kulturních služeb města Svitavy

Od roku 1991 pořádáme pravidelně benefiční koncerty s cílem podpořit potřebné. Jsou to koncerty pro nemocnici, azylové domy, speciální školy, kostely ve městě, nemocné děti – např. cystická...

Pouliční liga Kadaň

Hlavní myšlenkou Pouliční ligy je přispět k integraci dětí a mládeže ze sociálně vyloučených rodin mezi své vrstevníky z majority. Prostřednictvím fotbalových turnajů nabízíme dětem ze sociálně...

Centrum primární prevence

Naším cílem je poskytovat vyvážené informace formou zážitkové pedagogiky. Klademe důraz na zdravý životní styl a zvyšování schopnosti orientovat se v zátěžových situacích. Předcházet vzniku...

OSPOD - Případové konference

Případová konference je odborná diskuse zainteresovaných subjektů nad konkrétním případem ohroženého dítěte nebo jeho rodiny. Účelem je rychlé a úplné vyhodnocení situace s cílem nalézt optimální...

Dluhové poradenství - Člověk v tísni o.p.s.

Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání včetně poskytování právních informací obětem trestné činnosti.

Podpora komunitní práce v MSK

Projekt „Podpora komunitní práce v MSK“ je zaměřený na rozvoj kompetencí a snižování následků sociálního vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Ostravě-Kunčičkách, Bruntále a Frýdku-Místku...

Podpora společného vzdělávání na Poběžovicku

Společné vzdělávání je na Poběžovicku, které patří mezi sociálně slabé oblasti, důležitým prvkem. Žáci v rámci inkluzivního vzdělávání získávají i základní předpoklad pro jejich budoucí uplatnění na...

Podnětná škola pro všechny

Hlavním cílem poskytované služby je pomoc žákům, kteří žijí v nepodnětném prostředí a práce s jejich rodinami. Snaha pedagogického sboru je pracovat se žáky žijících v málo podnětném prostředí, aby...

Valeč - Veřejně prospěšné práce

Lokalita Valečsko patří v Karlovarském kraji k částem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Tento fakt je způsoben průsečíkem několika faktorů, kdy jedním z nich je i nedostatek volných pracovních pozic...

Mobilní terénní práce

Dětem a mladým lidem ve vyloučených lokalitách nejsou dostupné sociální služby a poradenství. Jejich ohrožení hlubším sociálním vyloučením tak roste. Postřednictvím kontaktu s dětmi se pracovníci...

Příležitost dělá(t) zaměstnance

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje, dále také osoby, které jsou sociálním vyloučením postiženy nebo...

Rozkoš bez rizika

Empowerment žen - zplnomocnit a posilovat klientky k vytváření vlastních limitů a hranic při práci v sexbyznysu i v osobním životě.

Školní čtenářský klub

Tiché chvíle nad knížkou si řada z nás pečlivě střeží. Litujeme, že dnešní děti prý nečtou. Situace ale možná není tak tragická. Dnešní děti spíše potřebují trochu jinak podpořit, aby se knížka...

Lepší místo – sociální podnik

Jsme sociální firma. Zaměstnáváme dlouhodobě nezaměstnané a pomáháme jim v návratu k pracovním návykům.

Terénní soc. pracovník na Toužimsku a Tepelsku, komunitní pracovník v obci Nová Farma

Díky předchozím výzkumům v oblasti sociální práce se na území zmíněných lokalit v západních Čechách staly cílovou skupinou naší činnosti jak osoby minoritní menšiny, tak zástupci obyvatel majoritní...

NZDM Kolárka Kolín

Romský chlapec ve věku 14-16 let, kouří, má zkušenost s alkoholem a experimentální zkušenosti s drogami (zejména marihuana, v některých případech pervitin). Rodina je ve zhoršené sociálně-ekonomické...

Stavzem – sociální podnik

Firma Stavzem s.r.o. je sociální podnik založený v roce 2009 jednatelem Lukášem Bršťákem. Je nositelem značky Ethnic friendly od roku 2011. Zaměstnává osoby s různým znevýhodněním na trhu práce...

Obnova kulturního a přírodního dědictví

obnova kulturního a přírodního dědictví (hrady, zámky, tvrze, kapličky, parky, přírodně hodnotné lokality atd.) získávání či prohlubování zájmu, motivace, dovedností a zodpovědnosti k...

Jsem Ready

Mladým lidem, kteří prošli ústavní výchovou (jak výchovné ústavy, tak dětské domovy), hrozí po opuštění VÚ větší riziko sociálního vyloučení, recidivy a následného trestu odnětí svobody. Dokud jsou v...

Odpovědné zadávání, architektonické soutěže

Město Semily se dlouhodobě zabývá odpovědným zadáváním a hledáním nových postupů při výběru studií a projektů. Formou architektonické soutěže, ale i jinými cestami ve spolupráci s městským...

Ethnic Friendly Housing

Projekt asistovaného získávání bydlení (zejm. „Ethnic Friendly Housing“ podpořený Úřadem vlády ČR) jsou afirmativní aktivitou zaměřenou na romské jednotlivce i rodiny, kterým pomáhá získat standardní...

Šance pro všechny

Hlavním cílem projektu je zvýšení pravděpodobnosti úspěšnosti na volném trhu práce pro skupinu dlouhodobě nezaměstnaných osob, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců, s...

Program bydlení Romodrom

Cílem programu bydlení je nalézt uživatelům naší cílové skupiny, kteří jsou vyloučení z bydlení, standardní bydlení za standardní nájemné. Cílovou skupinou jsou uživatelé sociální služby, kteří...

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Hlavním cílem poskytované služby je práce s celou rodinou. Snahou pracovníka je sociální začlenění spolupracující rodiny. Pomoc je poskytována v oblastech, které uživatelé služby ohrožují sociálním...

Osoblažský cech, z.ú.

Hlavním cílem společně založené neziskové společnosti je řešení stejných problémů napříč obcemi na malém, ale rozděleném území Osoblažska. Společnost má za cíl vytvářet a koordinovat ve spolupráci s...

Sociální služby Opavsko

Komplexní přístup k řešení situace rodin na Opavsku se zapojením sociálních služeb a s využitím komunitní práce a podpory dětí – jejich setrvání v hlavním vzdělávacím proudu. Cíle jsou soustředěny v...

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově

Koloběh nepřizpůsobivosti vzniká již na základní škole. Žáci, kteří nezvládají učivo a tempo třídy se postupem času vyčleňují, vytváří si vlastní program a projevy tak, aby zakryli svou neznalost. To...

Dluhové poradenství

RUBIKON Centrum, z.s. je nestátní nezisková organizace, která v ČR již 20 let působí v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Od r. 2005 jsou součástí služeb...

Dobré dílo, sociální firma

Cílem projektu je podpora osob dlouhodobě nezaměstnaných při návratu na běžný trh práce – pomoc se získáním pracovního uplatnění vč. zaškolení a průběžného vzdělávání v rámci pracovní příležitosti...

TV Předlice

TV Předlice je aktivitou mladých lidí, kteří navštěvují nízkoprahový Klub MIXer společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Pod vedením koordinátorky klubu a dobrovolníka, který má zkušenosti s technikou a...