Podnětná škola pro všechny

Hlavním cílem poskytované služby je pomoc žákům, kteří žijí v nepodnětném prostředí a práce s jejich rodinami. Snaha pedagogického sboru je pracovat se žáky žijících v málo podnětném prostředí, aby měli stejné možnosti a příležitosti jako jejich spolužáci, neboť rodiče těchto dětí velmi často nejsou schopni jim pomoci s přípravou na vyučování ani jim dát pevná a jasná pravidla. Často podléhají přáním svých dětí a problémy řeší co nejjednodušším způsobem – obcházejí je, případně problém svalují na někoho či něco jiného a domnívají se, že tak své dítě chrání. Za pomoci integračních nástrojů je možné zmírnit rozdíly mezi žáky tak, aby se všem dostalo rovných příležitostí a nevznikaly mezi žáky patologické jevy (např. ubližování si či vyřazování z kolektivu).

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

 • Zřízení přípravného ročníku a příprava dětí z málo podnětného prostředí, aby měly stejnou nebo alespoň hodně podobnou startovací čáru do dalšího vzdělávání
 • Práce s celou třídou (skupinou) v rámci vyučování – komunikativní chvilky či komunikativní výchova – rozvoj sociální osobnosti
 • Odpolední škola – v rámci výchovně vzdělávacího procesu mají žáci možnost 2x týdně navštěvovat Odpolední školu, kde jim je věnována další péče ohledně vzdělávání v malých skupinkách (3 až 7 žáků), aby mohli být ve vyučovacím procesu úspěšní
 • Malá družinka – pomoc především malým žákům, kteří žijí v rodinách v hmotné nouzi. Děti se zde navzájem formou hry učí vycházet spolu, dělají si domácí úkoly, společně čtou apod. Tato pomoc je však podmíněna spoluprácí rodiny a školy.

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

 • Zřízení Školního poradenského pracoviště
 • Práce koordinátora inkluze směrem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) vyplývajících převážně z kulturního prostředí žáka nebo z dopadu životních podmínek na žáka
 • Práce speciálního pedagoga či logopeda
 • Využití asistentů pedagoga pro žáky se SVP – 10 asistentů pro žáky s poruchami učení či chování, 2 asistenti pro žáky z odlišného kulturního prostředí a jiných životních podmínek a 2 školní asistenti pro celé třídy

Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst

 • Zapojení všech základních škol – vznik Školních poradenských pracovišť na všech školách ve městě
 • Utváření nových platforem na téma Společného soužití
 • Spolupráce s neziskovými organizacemi, Odborem sociálních věcí a Odborem školství

 

Region: 
Ústecký kraj
Kraj: 
Ústecký kraj
Velikost obce: 
20.000 - 49.999