Program bydlení Romodrom

Cílem programu bydlení je nalézt uživatelům naší cílové skupiny, kteří jsou vyloučení z bydlení, standardní bydlení za standardní nájemné. Cílovou skupinou jsou uživatelé sociální služby, kteří dlouhodobě bydlí v nevyhovujících či nevhodných podmínkách - zpravidla na ubytovně, ale kteří jsou motivování ke změně své situace a chtějí ji změnit. Vycházíme z myšlenky, že zajištění standardního bydlení a jeho přestěhování s následnou realizací sociálního doprovodu po přestěhování, vede k upevnění kompetencí k bydlení a tím udržení standardního bydlení. Stabilizace v jedné významné životní oblasti (bydlení) vede uživatele ke stabilizování ostatních rovin života - jako řešení předlužení, zvládání každodenního života, pravidelná školní docházka dětí, realizace na trhu práce - tedy vznik ekonomicky aktivních jedinců.

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

Nepodařilo se dohledat výzkumy, které by potvrzovaly, že by byl v ČR obdobný projekt testován. Program bydlení se snaží o vytvoření nabídky standardního bydlení pro uživatelé cílové skupiny. Podmínkou je, že se musí jednat o standardní byty mimo vyloučenou lokalitu, za standardní nájemné, které jsou v dobrém technickém stavu. Uživatel je již od počátku nájemce/podnájemcem standardního bytu, se všemi právy a povinnostmi. Organizace neplní roli prostředníka v tom smyslu, že by byla nájemcem bytu a dále jej pronajímala, ale působí jako zprostředkovatel kontaktu mezi majitelem bytu a uživatelem. K uzavření nájemní smlouvy tedy dochází přímo mezi majitelem bytu a uživatelem.

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

Program bydlení reaguje na nedostatek bytového fondu v obcích, které buďto mají malý bytový fond, případně svůj bytový fond rozprodali, není tedy závislý na počtu bytů ve vlastnictví obce. V rámci tohoto programu se snažíme o propojení neziskového sektoru, soukromých majitelů bytů a uživatelů sociální služby jako rovnocenných partnerů. S uživatelem sociální služby je systematicky pracováno na udržení/získání kompetencí k bydlení, a jejich udržení/rozšíření po přestěhování za realizace sociálního doprovodu. Klíčové kroky celé spolupráce se odehrávají ve třech liniích, a to v linii majitelů bydlení, linii uživatele služby a linii poskytovatele sociální služby. Majitelům bydlení nabízíme doprovodnou práci s uživatelem služby (= nájemcem) s cílem minimalizovat rizika směrem k majiteli, uživatelům nabízíme doprovod a podporu při celkové stabilizaci jejich situace. Uživatelé jsou do spolupráce od počátku aktivně zapojeni - ve spolupráci s pracovníkem vyhledávají vhodné pronajímatele bytů, účastní se komunikaci s majiteli, prohlídek bytů, participují na vyjednávání podmínek podnájmu/nájmu aj.

Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst

Bydlení je jednou z nejčastějších zakázek v sociálních službách, zejména v oblastech s výskytem sociálně vyloučených lokalit. V rámci ČR je síť terénní programů, v rámci kterého je program realizován, značně rozšířená. Vzhledem k tomu, že se program primárně orientuje na soukromé vlastníky bydlení, mohl by být realizovatelný i v obcích, které nemají k dispozici vlastní bytový fond. Zajištění standardního bydlení vede ke zkvalitnění života uživatele, začlenění cílové skupiny do trhu s byty, získání udržitelného bydlení, ekonomickému zisku majitele bydlení a snížení nároku na veřejné zdroje, zejména ve formě snížení doplatku na bydlení.

Region: 
Bohumín, Karviná, Ostrava, Orlová
Kraj: 
Moravskoslezský kraj
Velikost obce: 
Nelze specifikovat