Sociální služby Opavsko

Komplexní přístup k řešení situace rodin na Opavsku se zapojením sociálních služeb a s využitím komunitní práce a podpory dětí – jejich setrvání v hlavním vzdělávacím proudu. Cíle jsou soustředěny v několika vzájemně propojených rovinách: První rovina se soustřeďuje na podporu rodin sociálně vyloučených, nebo ohrožených sociálním vyloučením a začlenění do společnosti, na prevenci rozpadu rodin a rozvoj adaptability rodin – sociálně právní poradenství, využití komplexu stávajících sociálních služeb – odborné sociální poradenství, propojení se SAS.

Druhá rovina – rozvoj participativních metod práce s rodinami, posilování autonomie a kompetencí rodin, dalšího vzdělávání rodičů vč. zapojení komunitních zdrojů při řešení situace rodiny – rodinné konference, vzdělávání pro rodiče, podpora spolupráce s institucemi, realizace komunitní práce v Opavě, mediace.

Třetí rovina je zaměřena na propojení oblastí při práci s jednotlivými členy rodiny a s institucemi – realizace předškolního klubu pro děti zaměřeného na přípravu do školy, realizace doučování studenty přímo v rodinách s návazností na službu SAS.

Čtvrtá rovina je zaměřena na rozvíjení dialogu a příležitostí pro poznávání mezi majoritou a romskou minoritou, podporu interkulturního vzdělávání – programy pro školy, pro pedagogy, kulturní aktivity jako taneční vystoupení nebo výtvarná a pěvecká soutěž.

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

 • Antidiskriminační tým (mobilní, terénní pracovníci, poradce, bezplatný právník)
 • Semináře „Vzájemného porozumění“
 • Mediace (s možností rozšíření o peer a komunitní mediace)
 • Doučování – tutoring v rodinách jako nástroj pro práci s dětmi a s celým rodinným systémem v propojení se školou
 • Realizace předškolního klubu pro děti
 • Rodinné konference
 • Programy interkulturní výchovy

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

 • Komplexní přístup při řešení situace rodin – kontext, jednotliví členi rodinného systému, zapojení institucí a veřejnosti, multidisciplinární přístup
 • Komunitní práce na ubytovnách
 • Využití návaznosti a propojení služeb SAS a NZDM k práci s dětmi a mladými lidmi
 • Probační program K2
 • Resocializační program navazující na programy zacházení (realizované ve VTOS)

Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst

Do dalších měst, ve kterých působíme, se snažíme zavést prvky a opatření dle sítě služeb, složení cílových skupin, definovaných potřeb CS – opatření realizujeme především ve městech Krnov a Bruntál.

 

Region: 
Opava, Vítkov, Krnov, Město Albrechtice, Bruntál, Rýmařov
Kraj: 
Moravskoslezský kraj
Velikost obce: 
20.000 - 49.999