Pouliční liga Kadaň

Hlavní myšlenkou Pouliční ligy je přispět k integraci dětí a mládeže ze sociálně vyloučených rodin mezi své vrstevníky z majority. Prostřednictvím fotbalových turnajů nabízíme dětem ze sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením ohrožených pravidelné zdravé trávení volného času a tím je odvracíme od patologického chování. Na hřišti propojujeme svět těchto dětí se světem dětí z prostředí majority, čímž eliminujeme extrémistické projevy a xenofobní postoje neromské mládeže vůči Romům a obráceně. Budujeme v dětech sounáležitost, toleranci, zdravé přátelské vztahy, smysl pro spolupráci, posilujeme jejich orientaci ve společnosti a rozvíjíme jejich dovednosti. Předkládáme dětem přirozenou cestou pozitivní vzory z řad dospělých, mládeže i vrstevníků v roli trenérů, rozhodčích, spoluhráčů a protihráčů. Zapojujeme děti a mládež do samotné organizace turnajů - některé jako dobrovolníky další formou brigády. V roce 2016 proběhly celkem 3 turnaje (dva otevřené turnaje a jedna uzavřená soutěž). Celkem se turnajů zúčastnilo 132 účastníků z čehož 91 pocházelo ze sociálně nepodnětného prostředí a 41 z prostředí majority.

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

Inovativním přístupem v oblasti sociálního začleňování je zapojování dětí a mládeže do samotné organizace turnajů. Někteří se zapojují jako dobrovolníci (zapisují skóre, hlídají pořádek na hřišti, fotografují, trénují mladší kamarády apod.), další se zapojují přímo formou brigády (jako rozhodčí, připravují rozlosování, hlídají hladký průběh zápasu a věnují se organizaci samotného turnaje). Touto formou nabízíme dětem z nepodnětného prostředí možnost zapojit se do pracovního procesu, rozvíjíme a podporujeme jejich pracovní návyky, dovednosti a odpovědnost za pracovní úkoly. Stávají se tak pozitivními vzory pro své vrstevníky a kamarády.

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

Projekt řeší zejména faktor sociální izolace, která je jednou z příčin vyloučení. V projektu je tedy využíváno zejména nástroje sociálního začleňování, kdy inovativním prvkem je skutečnost, že začleňování se děje co možná nepřirozenější cestou přes dovednost, kterou vyloučená menšina zvládá stejně dobře, jako majorita. Další inovaci vidíme v tom, že díky projektu je vytvořeno sice řízené, ale přirozené a všem příjemné prostředí, ve kterém zapojení lidé řeší stejnou věc, stejné téma – tedy mají něco společného. Takové prostředí pomáhá bourat vzájemné předsudky a nabízí možnost získat pozitivní zkušenost s „druhou stranou“.

Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst:

Za nové integrační opatření považujeme vytváření společného tématu a společného prostoru. Jakou formou se bude uskutečňovat, není důležité. Myslíme si, že toto opatření je aplikovatelné do všech měst a lokalit, může se tak dít na základě výměny zkušeností mezi subjekty na meziměstské úrovni. V rámci tohoto projektu mohou být zvány týmy i z jiných měst na společné turnaje, tím se myšlenka může také dál šířit.

 

Region: 
okres Chomutov, město Kadaň
Kraj: 
Ústecký kraj
Velikost obce: 
10.000 - 19.999