Dluhové poradenství - Člověk v tísni o.p.s.

Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání včetně poskytování právních informací obětem trestné činnosti.

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

Nabízíme pomoc a podporu při řešení finančních problémů, soudních sporů a souvisejících situací. Součástí služby je doprovod klienta na úřady, k soudu, dále také nácvik sociálních dovedností. Individuální poradenství poskytujeme po telefonické domluvě v domácnosti klienta nebo v kontaktní místnosti. Příklady situací, které dluhoví poradci pomáhají řešit: dluhy, vyjednávání s věřiteli, exekuce, oddlužení.
 
Pozornost je v současné době věnována především zkoumání toho, zda jsou vymáhané pohledávky oprávněné. Na trhu existuje velké množství predátorských firem, které poškozují práva svých klientů s úmyslem se na nich obohatit. Těmto praktikám je přitom možné se účinně bránit. Pohledávky takových subjektů proto napadáme u soudu, v řízení před Finančním arbitrem, nebo i v exekuci.
 
V neposlední řadě zjišťujeme, zda klient splňuje podmínky pro řešení svého úpadku v oddlužení. V takových případech pomáháme při podání návrhu na oddlužení a poskytujeme dlouhodobou asistenci během celého insolvenčního řízení. 
 

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

Většina predátorských firem zajišťuje vymáhání svých pohledávek rozhodčí doložkou. Na jejím základě vydává určený rozhodce rozhodčí nález, v němž bez výjimky přiznává věřiteli 100 % jeho pohledávky. Významné množství takto vydaných rozhodčích nálezů je přitom neplatných. Řádově jsou na základě neplatného rozhodčího nálezu vedeny desetitisíce exekucí.
 
V rámci dluhového poradenství takové rozhodčí nálezy napadáme. Zastaveno tak již bylo kolem 100 případů exekucí.
 
Tam, kde pohledávka ještě nedospěla do rozhodčího řízení, napadáme nárok věřitele v řízení před Finančním arbitrem. Jedná se o desítky takových podání, které končí uzavřením smíru se společností (ustoupení od vymáhání sankcí, vysokých odměn, přistoupení na splátkový kalendář), nebo nálezem Finančního arbitra shledávající nárok společnosti neoprávněný.
 

Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst

O možnostech obrany vůči vymáhání neoprávněných pohledávek existuje zatím jen nízké povědomí. Možnosti řešení přitom existují. Účinná obrana však vyžaduje aktivní přístup nejen dlužníka, ale i poradenských služeb, které tuto problematiku řeší. Informace a praktickou podporu proto nabízíme i sociálním pracovníkům a dluhovým poradcům, kteří se s těmito problémy setkávají, a to např. formou akreditovaných vzdělávacích kurzů dluhového poradenství, sdílením dobrých praxí v rámci regionálních seminářů, nebo preventivními informačními kampaněmi apod.

 

Region: 
Plzeňský kraj
Kraj: 
Plzeňský kraj
Velikost obce: 
100.000 a více