Ethnic Friendly Housing

Projekt asistovaného získávání bydlení (zejm. „Ethnic Friendly Housing“ podpořený Úřadem vlády ČR) jsou afirmativní aktivitou zaměřenou na romské jednotlivce i rodiny, kterým pomáhá získat standardní nájemní smlouvu na volném trhu a nájemní vztah si udržet. A priori slouží klientkám Azylového domu R-Mosty, které jsou ve fázi, kdy chtějí z AD odejít do standardního bydlení. Organizace na webu a sociálních sítích oslovuje majitele bytů, kteří by byli ochotni pronajmout byt/dům romskému uchazeči. Následně komunikuje s člověkem, který na toto oslovení reflektuje a mediuje podmínky nájmu na základě smlouvy o zastupování klienta, pokud je to možné vždy i s klientem a jen v nezbytné míře asistence. Pokud k uzavření nájemního vztahu dojde, určí organizace pracovníka, který je styčnou osobou pro majitele i nájemníka a s oběma stranami pravidelně komunikuje. Nájemník pak smluvně stvrdí, že přijme tuto osobu v bytě v určených termínech pro asistenci a podporu s udržením nájmu. (V tomto místě si uvědomujeme, že pracujeme mimo režim standardizované služby a tato obligatorní sociální práce zůstává v právním i metodickém vakuu. Toto riziko zmírňujeme pravidelnou intervizí a důrazem na etický kodex organizace, kde akcentujeme partnerský a zákaznický přístup ke klientovi každé naší služby).

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

Pokus oslovit soukromé majitele bytů je určitou formou znouzectnosti, kdy v drtivé většině obcí není zaveden systém sociálního nebo dostupného bydlení pro marginalizované skupiny obyvatel. V souvislosti se stále klesajícím fondem obecních bytů (od devadesátých let bylo společensky i politicky populární bytový fond privatizovat) tak tyto obce nemají nástroj pro trvalejší sociální politiku u těchto skupin. Většinovou strategií je tyto skupiny vylučovat na okraj nebo ideálně i mimo obec (sekundárně tak vznikají exkludované ubytovny). I současný vztah většiny obcí (včetně SMO a některých dalších starostů) k přípravě zákona o sociálním bydlení nepředjímá jeho vřelé přijetí, případně funkční aplikaci. Inovativnost oslovení soukromých majitelů je smutně odvážnou strategií s minimálním procentem úspěšnosti, bohužel by se mělo jednat o standardní techniku získání nájemního bydlení. Vzhledem k téměř totální diskriminaci Romů na trhu s byty je to ale činnost vnímaná jako velmi speciální a neobvyklá. Zcela jistě inovativní je funkce mediátora, který na základě webové kampaně komunikuje a negociuje s majitelem a přejímá i část funkcí realitního makléře/asistenta zájemce. V případech, kdy se důvěra mezi majitelem a nájemníkem narušuje, řeší konflikt zkušená nadřízená pracovnice sociálních asistentů, v našem případě sama Romka.

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

Aktivity zaměřené na bydlení využívají zejména základ kvalitně odvedené sociální práce ve standardizovaných sociálních službách. Klienti, se kterými pracujeme, jsou v drtivé většině případů klienti našich sociálních služeb (OSP, Azylový dům pro matky s dětmi). Nechceme tím propagovat schodišťový „housing ready“ systém, ale vzhledem k malému počtu nabízených bytů skutečně volíme strategii „prověřených“ klientů/klientek. Každý neúspěšný pokus projektu snižuje jeho důvěryhodnost a poškozuje další čekající klienty. Bydlení tedy vychází z individuálního plánu klientek/klientů našich soc. Služeb, inovativní je nabídka asistence i po ukončení čerpání služby. Pro větší důvěru a kooperaci klientek fungují projektoví pracovníci, kteří se v AD vyskytují mimo režim výkonu základních služeb, ale s klientkou se tedy už znají.

Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst

Model našich aktivit zaměřených na bydlení je aplikovatelný prakticky v celé ČR. Naopak, námi nejvíce obhospodařovaná města (Praha, Mladá Boleslav) patří k lokalitám s nejmenší nabídkou volného bydlení pro všechny skupiny, a tedy k náročným pro projekt. Nutné je samozřejmě sledovat, aby lokalita, v které je nabízen byt nebyla (ani neměla potenciál stát se) vyloučenou lokalitou. Dbáme na difúzní styl bydlení v nesegregovaných intravilánech obcí, za obvyklých cen a dalších standardních podmínek.

 

Region: 
Praha, Střední Čechy
Kraj: 
Středočeský kraj
Velikost obce: 
Nelze specifikovat