Jsem Ready

Mladým lidem, kteří prošli ústavní výchovou (jak výchovné ústavy, tak dětské domovy), hrozí po opuštění VÚ větší riziko sociálního vyloučení, recidivy a následného trestu odnětí svobody. Dokud jsou v Ústavní výchově, je možné s nimi efektivně pracovat ve skupině. Pro děti z dětských domovů je nabídka podpory ze strany NNO pestrá, zatímco nabídka pro mladistvé z výchovných ústavů je minimální. Pokud se tito mladí lidé naučí komunikovat o svých problémech i obavách a pokud se naučí plánovat a spolupracovat s NNO či poskytovatelem sociálních služeb, mají po opuštění VÚ větší šanci sociálně se začlenit do společnosti.

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

Inovací byl projekt sám o sobě. V dostupných zdrojích v roce 2013 nebyla žádná zmínka o tom, že by nějaká NNO systematicky spolupracovala s chlapci z výchovných ústavů – ústavní prostředí je uzavřené prostředí s každodenní obavou o útěk klientů ústavu, proto byly první reakce na projekt skeptické (klienti byly z ústavu odváženi do běžných rekreačních zařízení na víkendové pobyty s cílem vzdělávání a individuálního plánování). Na těchto pobytech jim byly doplněny znalosti a dovednosti potřebné pro sociální začlenění a po opuštění ústavu mohli spolupracovat s NNO na plnění individuálního plánu.

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

Stávající sít integračních nástrojů je v ČR poměrně značná a sociální služby zaměřené na poradenství jsou dostupné na téměř všech místech ČR. Zároveň o této síti ví jen omezený počet lidí a panují obavy a předsudky, kdo může služby hrazené z veřejných zdrojů využívat. Také platí, že děti a mladí lidé, kteří prošli ústavním zařízením, mají dle statistik velké problémy s integrací do společnosti a více než polovina z nich v dospělosti spáchá další protiprávní jednání. Kdyby věděli, že mohou či dokonce mají využít další podporu po opuštění VÚ, že je tato pomoc pro ně dostupná (že je nízkoprahová) a je důvěryhodná, mohlo by jejich využívání zvýšit inkluzi bývalých klientů VÚ a snížit náklady státu při zefektivnění nákladů stávajících.

Projekt Jsem Ready 2, v případě jeho realizace, bude klást důraz na posílení role individuálního plánu, spolupráce s výchovným ústavem a jeho pracovníky a spolupráce pracovníků projektu s klienty ústavu po ukončení ústavní výchovy. Bude kladen důraz na zapojení a spolupráci těch, kteří se na sociálním začlenění/vylučování klienta mohou podílet – sociální pracovníci ústavu i měst, kam se klient vrací, jeho rodina a širší sociální okolí, potencionální zaměstnavatelé a další, návazné služby a jejich poskytovatelé.

Zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst

V dalších městech, ve kterých jsou (nebo blízko nich) výchovné ústavy, by mohli místní NNO, poskytovatelé sociálních služeb, relevantní pracovníci státní správy i místní samosprávy (OSPOD a kurátoři pro mládež, PMS aj.) vytvářet cílenou nabídku pro klienty VÚ, cílit na ně, navazovat spolupráci před i po opuštění VÚ. Zřizovatelé výchovných ústavů by mohli podporovat vzdělávání pracovníků ústavu a jejich profesní růst.

Další nabídka by měla být pro rodiny, do kterých se vrací klient VÚ – podpora při začlenění klienta znovu do rodiny, komunikace o nové situaci s podporou mediace s cílem urovnání předchozích „křivd“ a nastavení nových pravidel v souvislosti s novou rolí (dospělý, ekonomicky aktivní atp. klient/syn/dcera, bratr/sestra, vnuk/vnučka…) a to všechno včas, ideálně v procesu, který začíná ještě před opuštěním výchovného ústavu.

 

Region: 
Hostouň u Domažlic, Terešov, Obořiště
Kraj: 
Jihočeský kraj
Velikost obce: 
20.000 - 49.999