Centrum primární prevence

Naším cílem je poskytovat vyvážené informace formou zážitkové pedagogiky. Klademe důraz na zdravý životní styl a zvyšování schopnosti orientovat se v zátěžových situacích. Předcházet vzniku rizikovému chování či oddálit rizikové chování do pozdějšího věku. Důležité je, aby mladí lidé osvojili takové schopnosti a dovednosti, aby jejich zdravému vývoji nic nebránilo.

Aplikace inovativních přístupů v oblasti sociálního začleňování

Formou interaktivních aktivit pomáháme především žákům základních a středních škol získávat znalosti, osvojit si a rozvinout takové dovednosti, s nimiž mají předpoklad bezpečně zvládnout nejistoty v náročném období dospívání, které je vedou k samostatnosti a soběstačnosti. Jsou určeny především třídním kolektivům žáků 6. – 9. tříd základních škol a středních škol, ale i pedagogům, rodičům, profesním skupinám či široké veřejnosti. Obsahová náplň programů vždy odpovídá úrovni vědomostí a postojům věkových skupin účastníků a reaguje na jejich aktuální potřeby a problémy. Naše programy stavíme na:

 • Práci s malou skupinou - Malá skupina účastníků (třídní kolektiv, skupina rodičů, skupina pedagogů, atd.) dává prostor pro bližší a více osobní kontakt a vytváří podmínky pro efektivní práci.
 • Individualitě - Při naší práci respektujeme individualitu každého člověka, jeho jedinečnost bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu atd. Vycházíme vstříc i individuálním potřebám a zakázkám naší cílové klientely.
 • Interaktivitě - Jednotlivé programy jsou koncipovány tak, aby do nich jejich účastníci mohli vstupovat, a určovat tak směr, kterým chtějí program směrovat. Interaktivitou míníme i zakomponování technik a modelových situací, které naplňují téma jednotlivých programů.
 • Důraz na zdravý životní styl - Základní myšlenkou preventivních programů je především podpora zdravého životního stylu a nedrogový způsob života.
 • Vyvážených a pravdivých informacích - Předáváním pravdivých a vyvážených informací (s ohledem na nejnovější odborné poznatky) se snažíme vyhnout jednostrannému pohledu na problematiku návykových látek a informační manipulaci.
 • Komplexnosti - Komplexnost programu (zejména dlouhodobého) znamená především skutečnost, že se věnujeme všem tématům rizikového chování. Nabízené programy jsou součástí širšího systému primárně preventivního působení a vycházejí z bio-psycho-sociální podstaty problémů.
 • Kontinuitě - Jednotlivá setkání (bloky) jsou tematicky specifická, přičemž na sebe navazují a vzájemně se doplňují.
 • Flexibilitě - Programy primární prevence vycházejí z individuálních potřeb klientů. Tudíž nejsou nastaveny fixně a mohou se přizpůsobit konkrétní zakázce klienta. Zároveň se program formuje dle nejnovějších poznatků v oblasti prevence rizikového chování.

Toto vše je nedílnou součástí našich programu a není pro mě problém poradit Vám v jakých oblastech je možné tyto principy uplatňovat, případně Vám doporučit organizaci ve Vašem kraji, která touto formou pracuje. Je také možné se přijet podívat přímo na naše programy jak do škol, tak na vzdělávání pedagogů.

Využití stávajících integračních nástrojů s inovativním prvkem

V naší nabídce najdete v tuto chvíli všeobecnou prevenci pro 6. – 9. ročník základních škol a pro 1. až 4. ročník středních škol. Pro každý ročník máme specifický program, který je postaven s ohledem na jejich věk, vývoj a rozumové schopnosti. Struktura našich programů:

 1. Program všeobecné prevence pro žáky 2. St. ZŠ
 2. Program selektivní prevence
 3. Navazující interaktivní semináře pro SŠ
 4. Exkurze do nízkoprahového zařízení
 5. Adaptační a harmonizační kurzy
 6. Nadstandardní nabídka

Zajišťujeme preventivní program a umožňujeme hlubší práci s žákovskými názory, otázkami, obavami. Pro jednotlivé ročníky jsou připraveny programy, které respektují znalosti a věk žáků. Programy přispívají nejen k předávání objektivních informací, ale mají vliv i na kvalitu utvářených postojů a získávání relevantních sociálních dovedností (asertivita, zvládání zátěžových situací, zdravé sebevědomí, hodnota vlastního názoru, schopnost odolat tlaku vrstevníků). Programy obsahují formativní a diskusní část a navíc i různé techniky, pomocí nichž se žáci lépe vcítí do řešených témat. Pracujeme na jejich postojích, hodnotách, sebevědomí a dobré informovanosti a tím snižujeme možná rizika. Témata, která nabízíme:

Základní školy

6. třída

 1. Emoce a co s nimi: Informace o emocích, které prožíváme. Způsoby jejich vyjadřování a vnímání emocí druhých.
 2. Sebevědomí: Jak rozumíme slovu „sebevědomí“. Co je zdravé a co nezdravé sebevědomí? Čeho si vážíme na druhých lidech?
 3. Vztahy ve třídě: Vztahy jako důležitá součást „chození do školy“- Jaké mám vztahy ve třídě? Co mohu udělat pro rozvíjení vztahů mezi spolužáky já?
 4. Kyberšikana a virtuální svět: Jakými způsoby komunikujeme se svými kamarády? Jaká jsou rizika na internetu a co je kyberšikana?
 5. Legální návykové látky Legální návykové látky a pojem závislost. Rizika užívání těchto látek. Postoje spojené s legálními NL.

7. třída

 1. Co je pro mě důležité?: Životní hodnoty jednotlivých žáků, upevnění žebříčku „zdravých“ hodnot, „droga jako životní hodnota?“.
 2. Komunikace aneb řešení konfliktů: Posílení komunikačních dovedností žáků a schopnosti spolupráce a hledání společného řešení. Dále se také dotkneme tématu šikany, jejich příčin a hlavně jak se bránit.
 3. Kluci a holky – dva jiné světy: Prevence rizikového sexuálního chování, partnerské vztahy, láska, sex, pohlavní zneužívání a další související témata.
 4. Proč s tím někdo vlastně začíná?: Nelegální návykové látky, jejich charakteristiky, rizika a účinky, důvody, proč lidé začínají tyto látky užívat.
 5. Virtuální svět a já: Orientace ve virtuálním světě, na sociálních sítích, ochrana osobních údajů. K čemu nám internet souží a jaká rizika může přinášet?

8. třída

 1. Moje hranice a pravidla: Vztah k autoritám, hranice a pravidla, které v životě musíme dodržovat, konflikty, které z toho mohou vyplývat, a jak je zdravě řešit.
 2. Co je větší riziko?: Nelegální návykové látky podruhé - nejčastěji užívané nelegální návykové látky, jejich rizika a účinky. Experimentování, odpovědnost, hranice zákona…
 3. Partnerské vztahy a sex: Prevence rizikového sexuálního chování podruhé - tentokrát více na téma antikoncepce, volba partnera, zákonná hranice, drogy a sex, a další.
 4. Jiné závislosti: O závislosti na činnostech a na osobách, o tom, zda jsou tyto závislosti srovnatelné se závislostmi na návykových látkách (sekty, počítače, gambling).
 5. Kolik nálepek máš, tolikrát si člověkem: Tematický blok na téma vzniku a šíření předsudků. Co to jsou předsudky? Proč vznikají a čím nás ohrožují? Kde všude se s nimi můžeme setkat?

9. třída:

 1. Co teď?: Rozhodování ve složitých životních situacích, co při něm hraje roli (hodnotový žebříček, předsudky), hledání společného řešení a schopnost domluvit se na něčem v třídním kolektivu.
 2. Návykové látky a zákon: Co je a co není trestné v drogové oblasti, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, co je to probační a mediační služba, zákonná hranice nebo sociální kurátor a proč vlastně existují nějaké zákony.
 3. Jak můžu pomoci já a jak pomáhají jiní: Informace o síti sociálních služeb pro drogové experimentátory, lidi závislé na návykových látkách a pro jejich blízké, vysvětlení smyslu služeb. Přiblížení životních příběhů lidí, kteří těchto služeb zařízení využívají nebo využívali.
 4. Everyday hero: Ideál krásy, co mi říká moje tělo. Jak mohu prospět svému okolí.

Střední školy

 1. Mé místo: Budeme probírat témata adaptace, vytvoření osobnosti, nový kolektiv, vyhraňování, hranice, vymezování, subkultury. Téma je vhodné pro první ročníky.
 2. Malý ale významný: Co znamená být dobrovolníkem. Jak mohu měnit svět okolo sebe? Má smysl „práce zadarmo?“.
 3. Jak se vidím já, jak mě vidí druzí: Téma vztahující se k osobnosti člověka, sebeúcta, sebepřijetí, PPP, tetování.
 4. Sex a NL: Prevence rizikového sexuálního chování, vyrovnávání se s vlastní sexuální identitou, moje hranice. Jak moc NL ovlivňují sex.
 5. Média a informace kolem nás: Jak moc jsou pravdivé informace z internetu, virtuální svět, můj informační svět, blogy, weby, sociální sítě, kyberšikana.
 6. Kriminalita a zákon: Já versus zákon. Kriminalita, vandalismus, drogy a vězení, recidiva. Přijmutí zodpovědnosti za své činy.
 7. Co potom: Začátek pracovního života – stres, syndrom vyhoření, zodpovědnost, jak a kde pokračovat po ukončení střední školy. Téma je vhodné pro závěrečné ročníky.
 8. Exkurze do TK Exkurze do Terapeutické komunity Magdaléna v Mníšku pod Brdy. Seznámení se s prostředím a prací v komunitě. Exkurzi do TK je možné zařadit od 2. ročníku studia. 

Je samozřejmě možné, aby si škola objednala i téma, které v nabídce není, resp. sestavil se program na míru. V minulém školním roce jsme takto připravili program pro základní školu na téma Graffiti. I toto je možné u nás vidět anebo se se mnou domluvit a já bych Vám přivezla ukázat metodiku. Případně by bylo možné se domluvit na Vaší představě, kterou máte a bylo by jí možné se mnou konzultovat, tak aby vyhovovala Vašemu městu, škole, kraji…a vy jste byli schopni takovou zakázku naplnit. Program selektivní prevence je určen pro třídní kolektivy, ve kterém je zvýšená míra rizikového chování (šikana, problémové vztahy, návykové látky). Pro školu nabízíme velice intenzivní program v průběhu jednoho měsíce, kdy se pracuje jen na tomto konkrétním problému a nikam jinam se s třídou nedostáváme. Program je vždy realizován na základě přesné zakázky škola, resp. školního metodika a třídního učitele, aby byl, co nejefektivnější. Na tento program bych Vám nemohla umožnit náslech, vzhledem k citlivé povaze programu. Nicméně bylo by možné Vám vysvětlit jeho podstatu i jeho případné nástrahy.

Nové pro školy také připravujeme adaptační a harmonizační kurzy. Adaptační kurz chápeme jako prostředek nespecifické prevence, který si klade za cíl podpořit rozvoj zdravých vztahů v třídním kolektivu a předání žákům kompetencí k zapojení do nového kolektivu, zvládnutí konfliktních a stresových situací a vyrovnání se se zvýšenou zodpovědností, spojenou s přechodem na vyšší stupeň vzdělávacího systému. Dalším s cílů je podpora pro navázání důvěry žáků s třídním učitelem. Kurzy lze také realizovat jako harmonizační kurz. Jde o práci s žáky s cílem posílit vztahy ve třídě po změně. Harmonizační kurz je určen třídám, které změnily neočekávaně třídního učitele, sloučené třídy nebo kolektivy s novým spolužákem či spolužáky. Harmonizační kurz může proběhnout kdykoliv během školního roku a je připravován přesně na zakázku třídy. V případě, že se chystáte něco podobného otvírat, tak je samozřejmě možné se na mě obrátit a můžeme si popovídat o tom, co vše to pro Vás bude znamenat. Případně Vám mohu doporučit, s jakou organizací máme velmi dobré zkušenosti. Posledním bodem je vzdělávání pedagogů a rodičů. Pro rodiče máme připraven program, který je situován do jednoho školního roku a s rodiči se během něho vidíme 3x. Každé setkání je vždy na jiné téma a má hlavně za cíl podporovat rodičovské kompetence a oceňovat samotné rodiče. Snažíme se být hlavně pozitivní a nehledat možné chyby, ale otevírat debatu, která by podnítila rodiče v nových možnostech při uplatňování výchovy (hranice, pravidla, odměňování, tresty). Nedílnou součástí je i vzdělávací okénko. Pro pedagogy máme připraveny vzdělávací kurzy, které mohou být pro celé pedagogické sbory či pro jednotlivce, jelikož po celý rok tyto kurzy otevíráme. Většinou v Praze, ale také v Libereckém kraji. Kurzy jsou akreditovány u MŠMT.

 1. Kočičí zahrada pro 1. - 3. ročník
 2. Jak na Prevenci pro 4. -5. ročník
 3. „Evropský preventivní projekt EU-Dap, program Unplugged“
 4. Jak na Prevenci pro 7. -9. ročník
 5. Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci
 6. Specializační studium pro ŠMP
 7. Interaktivní seminář pro pedagogy – tento program není akreditován

Jedná se vždy o seminář s workshopem s určitou časovou dotací a navazující interaktivní setkání, které probíhá vždy po realizovaných lekcích a jsou zde probírána jednotlivá úskalí, ale i pozitiva práce se skupinou. Při těchto setkáních probíhá příprava na další následující lekce - kde si mohou vyzkoušet či jen zopakovat jednotlivá témata a s nimi spojené interaktivní techniky. Dále také individuální telefonické či emailové konzultace samotného programu. Výukovými metodami jsou interaktivita, zážitkovost, nácvik rolí, předávání informací, práce ve skupině. Pedagogové jsou seznámeni s metodikou programu a jeho jednotlivých lekcí. Pedagogové si zde vyzkouší jednotlivé techniky - nácvik rolí a sami si tak, do jisté míry mohou na vlastní zkušenost zažít pocity, které pak mohou provázet jejich žáky. Důležitými prvky školení je názorné předvedení skupinové diskuze v kruhu, poslouchání se navzájem, uznání, chvála, kladení otázek, zapojování žáků s ohledem na tišší žáky, kteří si odnesou informace nasloucháním, moment ticha, právo nic neříct, vyhýbání se zesměšňování (jak ze stran pedagogů, tak i umění toto zarazit ze stran žáků), zapojení rodiny, hodnoty v životě, motivace, inspirace. Dále jak pracovat s žáky na kritickém myšlení, rozhodování, řešení problémů, kreativním myšlení, efektivní komunikaci, vztahových dovednostech, sebeuvědomování, empatii, zvládání emocí a normativním přesvědčení. Jednotlivé hodiny, tohoto programu, se skládají ze tří komponent: informace a postoje, interpersonální dovednosti, intrapersonální dovednosti.

Uvedení zavádění nových integračních opatření s potenciálem jejich šíření do dalších měst

Všechny naše programy je možné implementovat do jiného města, ale musí se samozřejmě počítat se specifiky, které dané město má. Předpokládám, že realizátor by tyto specifika znal a společně bychom mohli dosáhnout toho, aby programy byly efektivní a atraktivní pro danou lokalitu.

typ řešené oblasti dobré praxe: Primární prevence – vzdělávání žáků, rodičů i pedagogů

Region: 
Středočeský
Kraj: 
Středočeský kraj
Velikost obce: 
10.000 - 19.999