Sociální služby

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit se potýkají s celou řadou problémů, s kterými si často nedovedou bez pomoci sami poradit. K nejčastějším problémům patří: nezaměstnanost, zadlužení, nízký nebo žádný příjem, riziko ztráty bydlení, závislosti, malá sociální mobilita, nízké právní povědomí, obtíže při kontaktu s institucemi atd. Neřešení těchto problémů má za následek prohloubení sociálního vyloučení, zmenšení naděje na řešení a prohlubování celospolečenských problémů spojených se sociálním vyloučením.
 
Jedním z nástrojů řešení situace sociálně vyloučených osob nebo alespoň k zabránění jejího zhoršování, jsou sociální služby.
 
Spektrum sociálních služeb je rozmanité a vhodně zvolené metody a způsoby práce mohou přispět k tomu, aby lidé, kteří jejich podporu využívají, byli schopni začít zjištěné problémy řešit. Pro efektivní spolupráci je klíčová vzájemná důvěra a respekt ke klientovi. Sociální pracovníci navazují kontakt se sociálně vyloučenými, společně identifikují problém, potřeby a zdroje, podporují osoby v aktivním hledání řešení a změně jejich životní situace.
 
Ve většině sociálně vyloučených lokalit není vybudována síť sociálních služeb buď ve spektru, či kapacitě aby byla zajištěna dostatečná podpora lidem při řešení jejich situace. 
 
Agentura iniciuje a podporuje vznik sociálních služeb v lokalitách. Jedná se zejména o  služby prevence.  Svojí činností napomáhá rozvoji těchto služeb tak, aby odpovídaly potřebám obyvatel obce/regionu/lokality a byly dostupné těm, kteří je skutečně potřebují.
Usiluje o nadresortní přístup a aktivní spolupráci mezi veřejnou správou jako zadavateli sociálních služeb a neziskovým sektorem. Klíčovým principem je podpora vytvoření funkční prostupné místní sítě sociálních služeb a zajištění spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s dalšími subjekty. 
 
Agentura napomáhá rozvoji profesionality poskytovatelů sociálních služeb a klade důraz zejména na preventivní působení služeb a práci v terénu. Podporuje taková opatření, jež minimalizují sociální vyloučení jednotlivců a přispívají k celkovému komplexnímu řešení problematiky sociálního vyloučení.
 
Zapojeným obcím Agentura nabízí podporu a pomoc při zkoumání potřeb cílových skupin, formulování vhodných opatření v území a plánování pokrytí sociálních služeb, podporuje spolupráci při zajišťování finančních zdrojů pro tyto služby, poskytuje základní poradenství v oblasti činností sociálních služeb. V rámci lokálního partnerství Agentura v lokalitách iniciuje komunikaci a spolupráci mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou.
 
Na základě zkušeností partnerů v terénu získává Agentura podněty pro vytváření analýz a návrhů koncepcí a přenos dobrých praxí, které přispívají k účinnému řešení problému sociálně vyloučených lokalit.