Odpovědné veřejné zadávání

Aspekty odpovědného veřejného zadávání bylo možné využít již za předchozí právní úpravy, nicméně zásadní podpory se jim dostalo přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice č. 2004/18/ES (dále též jen „směrnice č. 2014/24/EU“). Strategickými cíli směrnice č. 2014/24/EU jsou vedle inovací právě sociální a environmentální aspekty veřejného zadávání. Směrnice také v řadě ustanovení podporuje malé a střední podniky, které mají často vliv na místní zaměstnanost. 
 
Na veřejné zakázky se v České republice v roce 2015 vynaložilo více než 500 miliard Kč, proto v sobě odpovědné zadávání skrývá velký potenciál pro využití a podporu hodnot, které současná společnost řeší. Takovým tématem v některých oblastech ČR může být (ne)zaměstnanost, ať už obecně, či zaměřená na konkrétní skupiny osob znevýhodněné na trh u práce, dále důstojné pracovní podmínky zaměstnanců, podpora sociálního podnikání, etické nakupování aj. 
Směrnice č. 2014/24/EU byla transponována do zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, účinného od 1. 10. 2016. Přijetím směrnice č. 2014/24/EU a následně jejím zapracováním do zákona, byly prvky odpovědného veřejného zadávání značně posíleny a zdůrazněny. (zdroj MPSV)